Trang chủ MẸO MS Word hiển thị {EMBED.Equation} và {EMBED Equation.DSMT4} thay cho công thức ?

MS Word hiển thị {EMBED.Equation} và {EMBED Equation.DSMT4} thay cho công thức ?

by svtdhnlu